investire-in-bulgaria-un-caso-di-

Представяме ви Q-AID EUROPE

Алиас Груп, сред услугите, които предлага, предоставя своята компетентност при изпълняването на фирмени длъжности като управител, финансово отговорно лице, член на управителен съвет.
Представяме ви по-долу един от многото успешни примери в нашето клиентско портфолио: Кю-Еид Юръп ЕООД, дружество от италианската група, лидер в сферата на сертифицирането, надзора и обучението, Кю-Еид Холдинг.
След почти 10 годишна професионална дейност в Москва в сферата на фирменото консултиране и почти 20 години в София,от октомври 2020 г. позицията управителв Кю-Еид Юръп ЕООД, в сътрудничество с Алиас Груп, заема Памела Дела Тофола.

Следва кратко интервю-представяне на предприемаческата инициатива на дружеството.

Разкажете ни накратко как се роди КюЕид и кои са oсновните водещи принципи, които вдъхновяват дейността му?
Сертификационният и контролен орган КЮ-ЕИД е основан през 2009 г. в Бреша, като много бързо разширява периметъра си на дейност на местно, а после и на национално ниво, за да се превърне в отправна точка на международна мрежа, оставайки винаги верен на принципите си – да бъде сигурен партньор в услугите с добавена стойност, за да подпомага фирмите да подобряват дейността си и да избягват рисковете, благодарение на ефективно управляване на системите и процесите във всички стратегически за фирмите сектори.
Групата подпомага предприятия и професионалисти, предоставяйки услуги по сертифициране на системи за управление, продукти и компетентности, като извършва контрол и предоставя професионално обучение в отделните сфери, представляващи неговите шест подразделения: Околна среда, Строителство, Качество, Съответствие, Безопасност и Промишленост.
КЮ-ЕИД работи в съответствие с международните норми за Сертифициращите органи и с водещите принципи на IAF – Международния форум за акредитация, като гарантира постоянно техническо съдействие на високо ниво, винаги актуално по отношение на новостите в действащата нормативна уредба, но предлагайки също така серия от сертификации, удостоверения за съответствие и услуги, насочени към защита и насърчаване на добри практики в сферата на екологичната устойчивост и енергийната ефективност.
Групата към момента се състои от дружеството майка Q-AID Holding Srl и от оперативните дружества Q-AID Assessment & Certification Srl, Q-AID Inspection Srl, Q-AID Academy & Management Srl и КЮЕИД Юръп ЕООД.

Да се спрем по-специално на КЮЕИД Юръп, дружество на което Вие сте управител и чието седалище се намира в София.
Става въпрос за нашата първа стъпка към разширяване на групата в нови територии извън Италия, която първоначално възнамерявахме да направим, като получим лицензии, т.е. тръгвайки от нулата, но после, през октомври 2020 г., имахме възможността да придобием вече съществуващо дружество, което се занимаваше с акредитации, допълващи вече съществуващите в портфолиото на италианското дружество.
Така въведохме значителна промяна в управлението и в подхода към пазара, придобивайки междувременно нови високо квалифицирани професионални умения, които ни позволиха да отговорим напълно на политиката и стратегията на Групата – винаги отворена към нови пазарни дялове и с поглед, насочен към други държави на Балканите, в които извършваме същото проучване. Подобна дейност оценяваме в Сърбия и Северна Македония, държави, в които между другото вече сме представени от ABC – Alias Balcan Company, дружество, в което Кю-Еид е съдружник-учредител и което се появи от сливането на три високо професионални дружества, специализирани в различни сфери: дружество за сертификация, център за проучване и технологичен трансфер и дружество за административни, счетоводни и дружествени услуги.

Кои са основните силни страни на дейностите, с които се занимава КЮЕИД Юръп?
Създадохме екип от одитори и отговорни за акредитациите лица с дългогодишен опит, които са развили кариерата си в престижни международни акредитационни дружества.
Ориентирани сме към публика от италиански фирми, но винаги сме открити към всички фирми, които имат необходимост от услуги по сертификация и акредитация с висока добавена стойност.
Силните ни страни се състоят в предлагането на някои сред основните сертифицирания на Системи за управление, всички между другото напълно съгласувани с акредитациите, регулирани от Българската служба за акредитация: позоваваме се по-специално на системите за управление на качеството ISO 9001, системите за управление на околната среда ISO 14001, системите за управление на информационната сигурност ISO IEC 27001 и на системите за управление на здравето и безопасността на работното място ISO 45001, всички услуги, които допринасят за прилагането на ефективността на процесите, подобрявайки в същото време сигурността, икономическите резултати и конкурентноспособността на фирмите.

Можем ли да говорим за модел „Произведено в Италия“ и в света на системите за сертифициране и контрол?
Нашето предлагане със сигурност чувства благотворното влияние на „италианското“ –нашият подход всъщност се характеризира с изключителна гъвкавост и способност да персонализираме услугите си, адаптирайки ги така, че да удовлетворят изискванията и търсенията на клиента, както тук, така и в нашата страна.
Именно върху такива характеристики е създаден екипът ни от одитори, а за по-голяма гаранция персоналът ни е многоезичен – говори английски, италиански, руски, естествено български, а при необходимост ползва преводачи. Възможността за осъществяване на одит от разстояние представлява допълнителна гаранция за гъвкавост.

Какви са взаимоотношенията на обмен между Италия, България и по-общо на международно ниво?
Имаме сключени споразумения за предлагане на едни и същи услуги в Италия, и в Европа, т.е. те не са свързани само с територията на България. Става въпрос за интегрирани услуги по сертифициране, изцяло отговарящи на международните разпоредби, установени от Международния форум за акредитация, които именно ни позволяват да предлагаме акредитации, съгласувани с тези на Групата на съвсем конкурентноспособни цени. 

Чрез Q-Aid Academy & Management, дружество от групата, насочено към финансовото и професионално обучение, имахме възможността да задълбочим „географското“ познаване на нашите клиенти, тръгвайки от Италия, за да успеем да разширим територията си към други европейски страни.
Веднага щом стартирахме, решихме също така да се присъединим към Италианската търговска камара в България и Конфиндустрия, асоциации които обединяват цялото италианско предприемачество в България, както и българските фирми, свързани чрез икономически си интереси с нашата страна. 
Очевидно считаме обединяването в асоциации за важен фактор от гледна точка на интересите и растежа на всички фирми, защото силно вярваме в синергиите, които може да се създадат както в рамките на Камарата и Конфиндустрия, така и при обмена на опит и знания между сдруженията.