Finanziare progetti in Bulgaria

Финансираща програма за подобряване на работната среда

Минимален размер на сумата: 50 000 BGN

Максимален размер на сумата: 391 166 BGN

които покриват преки и косвени разходи (за големите предприятия се изисква съфинансиране от 20%).

Допустими кандидати:

Юридически лица, осъществяващи дейност на територията на Република България по смисъла на чл.1 от Търговския закон, които имат финансов капацитет, установен от Счетоводния баланс на организациите за 2022 г.

Ако кандидатът е новосъздадена организация през текущата година, проверката на финансовото състояние ще се извършва въз основа на данните от бюджета на организацията за текущата година, за периода от регистрацията на организацията (най-малко 3 месеци преди публикуването на обявлението) до последния ден на месеца, предхождащ публикуването.

Допустими дейности:

Дейност 1. Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труда.

                  • въвеждане на екологосъобразни производствени процеси, благодарение на които се променя организацията на работа във фирмата;

                   • въвеждане на природосъобразни дейности в работните процеси и на работните места;

                   • създаване на екологична корпоративна култура, която мотивира служителите да мислят „зелено“.

Дейност 2. Превенция на „бърнаут“ на работното място и „пандемични ефекти върху психичното здраве“ (психологическа подкрепа).

                     • Психологическата подкрепа трябва да бъде осигурена от едно или повече специалисти по психология или психиатрия и може да бъде под формата на семинари/групови обучения за превенция и/или индивидуално консултиране, по време на които участниците се запознават с методи и техники, подходящи за управление на професионалния стрес произтичащи от естеството на работните процеси на компанията. Максималният брой участници в груповите занимания е 10 човека в група.

Дейност 3. Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло

                     • Като част от тази дейност кандидатът има право да закупува и доставя ЛПС и/или специално работно облекло за своите служители. Това може да е ново ЛПС и/или специално работно облекло, което не е използвано преди в компанията, или ЛПС и/или специално работно облекло, което осигурява по-голяма защита от използваното в момента.

Дейност 4. Доставка на оборудване за колективна безопасност, включително модернизация и/или реконструкция и/или безопасно адаптиране на съществуващи конструкции, технологични процеси, машини и съоръжения за подобряване на условията на труд:

                      • Защита от прах и токсични вещества

                      • Звукоизолирана шумозащита за работещите в производствени зони с наднормен шум.

                      • Защита от вибрации при работа

                      • Защита при влизане в опасна зона

                      • Защита от падащи предмети

                      • Защита срещу падане от високо и падане при движение по стълби или наклони

                      • Защита от контакт с горещи повърхности

                      • Защита от потенциално експлозивни атмосфери

                      • Защита от опасна радиация

                      • Защита от електростатични заряди

                      • Защита от електромагнитни полета

                      • Защита от неблагоприятен микроклимат

                      • Защита от пожар и експлозия

                      • Защита срещу аварии и природни бедствия

                      • Безопасност

                      • Ергономика на работното място – ергономични офис столове; ергономични работни столове.

Дейност 5. Осигуряване на социални придобивки за работниците, включително обновяване и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

За осъществяване на дейността е авторизиранo закупуване на оборудване, необходимо за обзавеждане на бази за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията.

За целите на тази процедура, като част от тази дейност, работодателят може да предостави на служителите следните социални придобивки:

Помещения/места за хранене, съгласно рационални правила и специфични условия на труд (разходите за храна не са допустими, нито закупуване на ваучери за почивка за семействата на служителите, ваучери за храна, ваучери за развлечения, фитнес зала)

Съоръжения/места за краткотраен отдих и/или рехабилитация и/или спорт.

Ако кандидатът възнамерява да извършва ремонтни дейности по задачи 4 и 5, той трябва да разполага със собствено помещение или да има договор за наем на помещението, в което ще се извършват ремонтните дейности. След завършване на проекта, бенефициентът е длъжен да запази ползването на реновираните помещения за период от най-малко 5 години (7-годишен договор за наем).

Допустими разходи

І. Цена на услугите

За Дейности 1 и 2 максималният допустим разход за дейността е до 200 лв. на лице, участващо в дейността, но не повече от 20 000,00 лв. общо за цялата дейност.

2. Разходи за материали

2.1. Разходите за закупуване на ЛПС и специално работно облекло, необходими за изпълнение на дейност 3 „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло“ и на дейност 4 са признати в пълен размер:

                 – Разходи за закупуване на средства за колективна защита, свързани с подобряване на условията на труд, които все още не са налични във фирмата

2.2. Цената на инвестициите, които се отчитат като разходи за закупуване на имоти, които се използват за осъществяване на дейност 5, се признава в пълен размер:

                  – Разходи за закупуване на мебели и оборудване, необходими за изпълнението на Дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работниците, включително обновяване и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др. съществуващ в компанията)

                   – Разходи за застраховка на мебели и оборудване, закупени за изпълнение на Дейност 5

3. Разходи за строителни дейности

До 15% от преките основни или текущи разходи за обновяване/строителство са допустими (без разходи за планиране, надзор, както и такси за разрешение за строеж и/или подобни разрешителни)

4. Единна ставка

Косвени разходи

Косвените разходи се определят чрез прилагане на фиксирана ставка от 10% от преките допустими разходи по проекта.

5. Срок за изпълнение

Общата продължителност на проекта не може да надвишава 18 месеца. Изпълнението на дейностите трябва да бъде завършено до 31.12.2027.

Примерен срок за стартиране на процедурата: септември 2023 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.